เว็บไซต์เก่า

การซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

การซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยรักษาความปลอดภัย

 

การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
วันเวลาที่เริ่มงาน : 6 ธันวาคม 2566
เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
วันเวลาที่เริ่มงาน : 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ จุดรวมพล สนามกีฬากรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)

ลงข่าว ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566