เว็บไซต์เก่า

การแปรงฟันให้ถูกวิธีสำหรับเด็ก

อัตรค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น 99) ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566

Join us for a dynamic exploration of ‘MU-NCKU Webinar! Thailand and Taiwan’s Vision for Sustainable Development Goals’ at 2023 NCKU OVERSEAS WEEK Discover the collaborative vision for Sustainable Development Goals between Thailand and Taiwan.

REDUCE คือ ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ

แนวทางการรับบริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษา กรณีเกิดการเจ็บป่วย

นโยบายต่อต้านการทุจริตของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุณาสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเข้าในพื้นที่โรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านที่มารับบริการ

1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการปรับอัตราค่ารักษาทางทันตกรรม

การแปรงฟันให้ถูกวิธี สำหรับผู้ใหญ่