เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบโปรตีโอมิกส์ ของเนื้อเยื่อในโพรงฟันเกินและฟันแท้ปกติ” โดย ทันตแพทย์หญิงกฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของการใช้ยาสีฟันแก้วไบโอแอคทีฟผสมฟลูออไรด์ต่อการคืนกลับแร่ธาตุระดับใต้พื้นผิวในรอยผุจำลองของเคลือบฟันน้ำนม” โดย ทันตแพทย์หญิงนัทธมน เกตุกาญจโน

สอบงานวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบวัสดุทดแทนกระดูกที่ได้มาจากกระบวนการแปรรูปฟันกับกระดูกสังเคราะห์สำหรับปิดความวิการของกระดูกภายหลังการผ่าฟันคุดล่าง: การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกที่มีการจัดกลุ่มด้วยวิธีสุ่มและแบ่งส่วนช่องปาก” โดย ทันตแพทย์หญิงไพชญา หลายอำนวย

Virtual Surgical Planning in Oral and Maxillofacial Surgery: Lecture and Workshop for Orthognathic Surgury and Reconstruction โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยากรรับเชิญ

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประสานงานด้านวิจัย เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การขอทุนยุทธศาสตร์วิจัยผ่านระบบ MUREX Portal” เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอทุนยุทธศาสตร์วิจัยและทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก วิทยากร โดย ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย

ขอขอบคุณความร่วมมือของภาควิชา สำหรับนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่าที่เราอาจไม่เคยรู้” ที่จัดขึ้นในปี 2566 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาส ครบรอบ 55 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 พิธีมอบรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6)

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของช่วงเวลาในการเก็บรักษา วัสดุบันทึกการสบฟันซิลิโคน ชนิดเติมต่อความเที่ยงตรงในการติดตั้งแบบจำลองฟันในกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง” โดย เรืออากาศเอกหญิงชุติมา เลาหวินิจ

Thesis Defense Examination Research Entitled “Quantitative and Qualitative Wear of Monolithic Zirconia and Lithium Disilicate Versus Enamel Antagonist” Presented by Miss Piyarat Woraganjanaboon