เว็บไซต์เก่า

ออฟฟิศซินโดรม

กำหนดการเข้าให้บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

รู้จักและป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่

สิ่งของที่ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน รณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย

การฝึกเตรียมความพร้อมทีมชุดผจญเพลิง “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง” ภายในอาคารสูงพิเศษ (สำหรับบุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม)

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการและวิจัย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำอาคาร

เพื่อประเมินคัดกรองความเสี่ยงตนเองต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ขอเลื่อนจัดกิจกรรม “การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. (เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด)