เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์

ท.บ.,
M.S (Dental Materials Science),
Post Graduate in Pediatric Dentistry,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

E-mail : dtppc@mahidol.ac.th