INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยได้เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป ( 1 คน / 1 การรักษา ) ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย รักษารากฟันฉุกเฉิน ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) ผู้ใหญ่ 260 ราย / เด็ก 40 ราย และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา) ผู้ใหญ่ 200 ราย / เด็ก 30 ราย

 

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่ผู้มารับบริการ ก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรม ในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (วิทยาเขตศาลายา) ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า และปฏิบัติตามแนวทางการควมคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมในสถานการณ์ COVID-19 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการให้บริการทางทันตกรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีเปิดการให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า