INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเปิดการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชน ( 1 คน / 1 การรักษา ) ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษารากฟันฉุกเฉิน ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

 

นอกจากนี้เพื่อให้ทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและวิชาชีพ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพในช่องปาก พร้อมทั้งรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดีของตน และบุคคลที่ใกล้ชิด โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ณ โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา) โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการทางทันตกรรมเป็นจำนวนมาก