เว็บไซต์เก่า

ได้รับรางวัล 1st Prize ITI South East Asia Poster Competition 2019 งานวิจัยเรื่อง Can different fractionation methods affect its physical property of injectable platelet-rich fibrin?