เว็บไซต์เก่า

48 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MU DENT faculty of dentistry

48 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารจากคณบดี

๔๘ ปี แห่งการสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือครบ ๔ รอบ การสถาปนา นับเป็นวาระสำคัญโดยเฉพาะสำหรับคนไทยที่เห็นว่าการครบรอบ ๑๒ ปี แต่ละรอบ เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายพิเศษ

นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ จวบจนถึงปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ของเรา ได้เริ่มต้นจากการเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาจนเป็น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างเต็มความภาคภูมิ จากคณะเล็กๆ ในเวลานั้นมาเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้า มีความพร้อมในทุกด้าน ทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งจากการมีวิสัยทัศน์ และการนำทีมของผู้บริหารคณะฯ ตั้งแต่ท่านคณบดีท่านแรก ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์ อิศระ ยุกตะนันทน์ ที่เป็นผู้ก่อตั้งและบุกเบิกคณะในยุคแรกต่อเนื่องมายังผู้บริหารท่านอื่นๆ ที่พัฒนาคณะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นมาโดยตลอด แต่ส่วนที่สำคัญยิ่งกว่าคือ การร่วมแรง ร่วมใจกันของคณาจารย์และบุคลากรทุกคน ที่มีความทุ่มเทกำลังกายและใจ ผลักดันให้ทุกพันธกิจของคณะฯ บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริง

นอกเหนือจากพันธกิจหลักในด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้ว คณะฯ ยังต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการแข่งขันและการจัดอันดับ ซึ่งเป็นแรงกระตุ้น ผลักดันให้ทุกคนต้องทำงานหนักยิ่งขึ้น นอกจากนี้การมุ่งผลการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักทั้งของประเทศ ภูมิภาคและความเป็นนานาชาติ ทำให้คณะฯ และบุคลากรทุกคน ต้องมีมุมมองที่กว้างขึ้น มีการปรับตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จึงต้องมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง

๔๘ ปี หรือ ๔ รอบ ถ้าเทียบกับอายุของคนเรา ก็เรียกว่าอยู่ในวัยกลางคนที่มีหลักมีฐานค่อนข้างเข้มแข็ง มีประสบการณ์ที่มากเพียงพอ พร้อมที่จะดำเนินกิจการต่อไปให้ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของคณะฯ ทุกท่าน รวมทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษา จะพร้อมใจกันทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด เพื่อให้คณะฯ มีความเจริญรุดหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ดีที่สุดของทุกคนต่อไป

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การก่อสร้างอาคาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเปิดหลักสูตรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559