เว็บไซต์เก่า

Calling for applications!! Master of Science Program in Implant Dentistry (International Program), Faculty of Dentistry, Mahidol University is now calling for applications for graduate students, the Academic Year 2024

ตารางออกตรวจแพทย์ หน่วยบริการสุขภาพ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

ชุดกล่องของขวัญ

โปรโมชัน เดือนธันวาคม

การแปรงฟันให้ถูกวิธีสำหรับเด็ก

อัตรค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น 99) ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2566

Join us for a dynamic exploration of ‘MU-NCKU Webinar! Thailand and Taiwan’s Vision for Sustainable Development Goals’ at 2023 NCKU OVERSEAS WEEK Discover the collaborative vision for Sustainable Development Goals between Thailand and Taiwan.