INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ Obesity Awareness Week 2022

โครงการจัดประชุมวิชาการออนไลน์ Jud Fun Varieties 8 “From Principle Orthodontics to Modern Orthodontic Treatment”

โครงการการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดประชุมวิชาการเรื่อง 2022 Approaches in Pediatric Dentistry รับจำนวนจำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยกิจกรรม จำนวน 5.5 หน่วยกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Surgical Crown Lengthening”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์เวทัส ศักดิ์เดชยนต์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพชร รัตนทองสิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการวิเคราะห์โครงการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผู้ได้รับรางวัล ทันตแพทย์ดีเด่น ด้านบริการทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

M-Dent News ประจำเดือน มีนาคม 2565

M-Dent News ประจำเดือน มีนาคม 2564