เว็บไซต์เก่า

Macquarie University – Mahidol University Seed Grant 2023

Mutans streptococci transmission re-visited: Implication for caries prevention

ประกาศขยายเวลาจาก “สัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา” สู่ “เดือนพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ขยายช่วงเวลาตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

ขอแสดงความยินดี ผศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

M-Dent News ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

M-Dent News ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์ และคณะ ผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่า ผลงานอนุสิทธิบัตร เลขที่ 16320 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ดูแลช่องปาก”

ขอแสดงความยินดี นางสาวบุญรัตน์ วิชา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ขอแสดงความยินดี นายดุสิต บุมาลี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดี นางสาวศิญาภัสร์ ปิยะศักดิ์พิชญา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาประชาสัมพันธ์