เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัล “DAT-Oral Science Research Award Manual” รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เรื่อง Effect of Fish Collagen on Wound Healing

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561

ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2561

กองทุน อ.อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

ได้รับรางวัล “Best Presentation Award” เรื่อง Pulpal Responses after Direct Pulp Capping with Two Calcium-Silicate Cements in Rat Model

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง “การพัฒนากาวทางทันตกรรมจัดฟันชนิดบ่มตัวด้วยแสงของไทย: การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ” “Development of Thai Light-cured Orthodontic Adhesive: An Experimental Study”

ที่ได้รับรางวัล “3rd Place award” for Oral Presentation (Basic Sciences and Clinical Sciences) เรื่อง “The signaling pathway of TNF-α induced ISG15 up-regulation”

ผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (นักศึกษาหลังปริญญา) เรื่อง “Denture Soft Liner Incorporating Litsea Cubeba Oil asan Anti-Fungal Additive”

ผู้ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (นักศึกษาหลังปริญญา) เรื่อง “Fluoride Release of Dental Sealants Following Exposure to Fluoride Toothpaste and Fluoride Varnish”