เว็บไซต์เก่า

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่สากล ครั้งที่ 1

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ออกให้การรักษาทางทันตกรรม