เว็บไซต์เก่า

ร้าน M-Dent คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม iNT มหิดล ร่วมจัดแสดง บูธนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในงาน Intercare Asia 2023

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

นางสุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. ทพ.พิภพ สายแก้ว

นางสาวรัตติพร กายเพชร

นายพีรพงษ์ ตัวงาม

นางสาวสุภาวิดา ขุนลึก

นางสาวบุญพิทักษ์ ดอกกุหลาบ

นายมโนพัศ แป้นเมือง