เว็บไซต์เก่า

Join us for a dynamic exploration of ‘MU-NCKU Webinar! Thailand and Taiwan’s Vision for Sustainable Development Goals’ at 2023 NCKU OVERSEAS WEEK Discover the collaborative vision for Sustainable Development Goals between Thailand and Taiwan.

BUGBUSTER HERE WE COME

AGAT ANNUAL MEETING 2024 “MULTIDISCIPLINARY CASES MANAGEMENT WITH PERIODONTAL PROBLEMS IN THE STARTING POINT”

ประชุมวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) Current Trends in Restorative Dentistry : Beyond Limitations

ประชุมวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) Adhesive Dentistry: An Update for Clinical Practice

ปิดรับลงทะเบียน Pre-congress 5 พฤศจิกายน 2566 หัวข้อ Unlock Your Mind to Provide a Better Care งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 20

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 20 เรื่อง “Moving Together Towards The New Dental Era”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 20 เรื่อง “Moving Together Towards The New Dental Era”

งานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 20 20th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 2023) “Moving Together towards the New Dental Era”

The 20th DFCT 2023 “Moving Together Towards The New Dental Era” 55th Anniversary of the Faculty of Dentistry, Mahidol University Pre-congress Room 3 : Unlock Your Mind to Provide a Better Care