เว็บไซต์เก่า

Call for Application Postgraduate Programs Academic Year 2024

Calling for applications!! Master of Science Program in Implant Dentistry (International Program), Faculty of Dentistry, Mahidol University is now calling for applications for graduate students, the Academic Year 2024

Student Admission Class of 2024 Now Open Master of Science in Dentistry Major in Pediatric Dentistry

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปริญญาบัตร ผู้จบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร M.SC. in Implantology and Dental Surgery, IMC, Germany ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ขอเชิญบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรม Exit Interview Part II หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร “การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร “การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก”

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร “การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์”