เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สอบงานวิจัย เรื่อง “งานวิจัยการทดลองเปรียบเทียบแบบสุ่ม เรื่องผลการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเหงือก เพื่อปิดรากฟัน ด้วยเนื้อเยื่อยึดต่อใต้เยื่อบุผิวระหว่างการเตรียมชิ้นกราฟต์ จากเพดานปากก่อนและหลังการเตรียมตำแหน่งเรซิเพียนต์” โดย ทันตแพทย์หญิงแก้วขวัญ ตันไทย

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษานำร่องความมีชีวิต ของเนื้อเยื่อยึดต่อใต้เยื่อบุผิวจากเพดานปาก” โดย ทันตแพทย์หญิงชนัฏดา ฉัตรไชยเดช

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เมื่อใช้เป็นยารักษา ในคลองรากฟันต่อการต้านทานการแตกหักของเนื้อฟัน ของการศึกษาในห้องปฏิบัติการ: การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน” โดย ทันตแพทย์หญิงชญานิศ สัลเลขวิทย์

Thesis Defense Examination Research Entitled “Bond Strength of Experimental Light-Cured Orthodontic Adhesive Containing Gold Nanoparticles” Presented by Miss Thitapa Lelapityamit

สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง ชีวนิเวศจุลชีพในช่องปากในผู้ป่วยโรคไต ระยะสุดท้ายที่มีและไม่มีภาวะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง โดย ทันตแพทย์หญิงวรรัก ชูวานิช

สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบประสิทธิภาพของไบโอเซนเซอร์ที่ใช้วัสดุนาโนประดิษฐ์ สำหรับโปรตีนเมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนสชนิดที่แปดในการตรวจคัดกรอง โรคปริทันต์อักเสบ” โดย ทพญ.พิมพ์สุนีย์ หล่อประดิษฐ์

Thesis Defense Examination Research Entitled “Mechanical Properties of Lemongrass Essential Oil Incorporated Tissue Conditioner” Presented by Miss Naphisa Ganokwalai

สอบงานวิจัย เรื่อง “การประเมินผลการอุดซ่อมรอยทะลุง่ามรากฟันด้วยวัสดุโปรรูทเอ็มทีเอ ไบโอเดนทีน และไอรูทบีพีพลัสด้วยแบบจำลองการรั่วซึมของแบคทีเรียและกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมระบบส่องกราดแสงเลเซอร์” โดย ร.อ.หญิง ทพญ.ณิชารีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ‌

Thesis Defense Examination Research Entitled “Comparison of Dimensional Accuracy of 3D Printing Model for Clear Aligner Among Various Orientation Types and Hollow Types” Presented by Mr. Nathaset Tongkitcharoen

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาการนอนกัดฟันในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น” โดย ทันตแพทย์หญิงนุสบา ก้าวงามพาณิชย์