เว็บไซต์เก่า

Thesis Defense Examination Research Entitled “Barriers to Dental Care and Oral Health Care for Persons with Autism Spectrum Disorders in Thailand” Presented by Miss Araya Sakwaraporn

Thesis Defense Examination Research Entitled “Oral Health-Related Quality of Life Among Thai Preschoolers” Presented by Miss Walanya Sakolwaree

Thesis Defense Examination Research Entitled “Automated Age Estimation and Gender Determination from Panoramic Radiograph in Thai Children and Adolescent Using Computer Vision” Presented by Miss Natnicha Sributsayakarn

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ของภาวะปากแห้ง ต่อสภาวะปริทันต์ในผู้สูงอายุที่ได้รับ การรักษาโรคปริทันต์ ระยะประคับประคอง” โดย ทันตแพทย์หญิงพาศิริ ตั้งสำเริงวงศ์

Thesis Defense Examination Research Entitled “The Accuracy of The Automatic Airway Segmentation of The Upper Airway Analysis Using Cone Beam Computed Tomography” Presented by Mrs. Saba Fahham

Thesis Defense Examination Research Entitled “Effects of Nanosilver Fluoride on Remineralization of Artificial Enamel Caries in Primary Teeth: An In Vitro Study” Presented by Miss Yuwapa Cheevarungnapakul

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อต่อความแข็งแรงพันธะดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์กับเนื้อฟัน” โดย ทันตแพทย์หญิงณิชยา ส่งวัฒนา

สอบงานวิจัย เรื่อง “การจำแนกรอยวิการใต้สันกระดูกผนัง 3 ด้านด้วยการเรียนรู้เชิงลึกโดยโครงข่ายประสาท แบบคอนโวลูชันจากภาพรังสี ในปาก” โดย ทันตแพทย์หญิงกานต์ธีรา พิรุณสาร

Thesis Proposal Examination Research Entitled “Investigation of Hotspot Mutations of Cancer-Associated Genes and Proteins Expression in Odontogenic Tumors” Presented by Miss Jintana Pankam

Thesis Defense Examination Research Entitled “Accuracy of Digital Impression on Edentulous Areas Using Artificial Landmarks: An In Vitro Study” Presented by Mr. Le Zhang