เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพฯ และ นครปฐม)

MU DENT faculty of dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพฯ และ นครปฐม)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการทางทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง (กรุงเทพฯ และ นครปฐม)

 

ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์  บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ทุกวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แล้ว ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในวงการทันตแพทย์ไทย นั่นคือ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

โดยนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2512 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น เพื่อช่วยรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ทรงเห็นว่าคนในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อป่วยเกี่ยวกับโรคฟัน จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีทันตแพทย์ไปปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ เพื่อบำบัดความทุกข์ทรมานด้วยโรคทางช่องปากของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารด้วย

จวบจนถึง พ.ศ. 2529 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้เริ่มจัดให้มีโครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม เป็นครั้งแรก และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในปี  พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ร่วมใจจัดโครงการบริการทางทันตกรรมในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “พระมารดาแห่งวงการทันตแพทย์ไทย” และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ นอกจากนี้เพื่อให้ทันตบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและวิชาชีพ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพในช่องปาก พร้อมทั้งรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดีของตน และบุคคลที่ใกล้ชิด โดยการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ซึ่งในปีนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป ( 1 คน / 1 การรักษา ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้แก่ อุดฟัน  ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่

  1. โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ (ผู้ใหญ่ 1,500 ราย / เด็ก 200 ราย / ผ่าฟันคุด 120 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 6.30 น. จนบัตรคิวหมด
  2. โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปิดให้บริการ (ผู้ใหญ่ 350 ราย / เด็ก 50 ราย) เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 6.45 น. จนบัตรคิวหมด

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีเปิดการให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่าถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา พร้อมเล่นเกมชิงรางวัล ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรม ฟ.ฟันหรรษา โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการทางทันตกรรมเป็นจำนวนมาก