อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

 

ศ. ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

 

วท.บ., ท.บ., M.Sc. (Oral Medicine),
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก), ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)

 

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก,เวชศาสตร์ช่องปาก

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : waranun.bua@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment