เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.กฎหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๑๒

• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐

• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ (ENG)

๒.กฎหมายคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลัหเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยพัฒนาธุรกิจ ห้องปฏิบัติการแลปเอ็มเด็นท์ พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการศูนย์ทันตกรรมพระราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม พ.ศ.๒๕๕๒

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอิสระสำหรับ แพทย์และทันตแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการทันตกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการทันตกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อน การยกเว้น การผ่อนชำระ การตัดหนี้ และการตัดรายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๖

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลทันตกรรมสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับสถานภาพลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาทางทันตกรรมสำหรับบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและวันมาสายเพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนการพิมพ์ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารนานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๓

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ประจำในคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วย,คลินิก,ศูนย์ พ.ศ.๒๕๕๔

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับสถานภาพลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๖

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างของลูกจ้างเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างจากพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงานและฝึกอบรม ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๒

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และการฝึกอบรม ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อการประชุมที่สามารถขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการไปประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศ ของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการผลิตสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วยทุนอุดหนุนการพิมพ์ตำราหรือหนังสือภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อต่างประเทศของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อการประชุมที่สามารถขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอเข้าทำวิจัย ขอใช้สถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย/เครื่องมือ/อุปกรณ์ สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนการพิมพ์ผลงานวิจัยหรือบทความในวารสารระดับชาติ พ.ศ.๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนการพิมพ์ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารนานาชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้เงินสมทบผู้ที่ได้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้เงินสมทบผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากภายนอกมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วย เงินอุดหนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย (ทุนเมธีวิจัย) พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย และหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• ประกาศ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนักวิจัยมืออาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย และหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย และหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนำร่อง พ.ศ.๒๕๖๒

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทมุ่งแนววิจัยหลัก พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพันธกิจ การศึกษา การฝึกอบรม หรือการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาผู้รับทุน ในประเทศเครือข่ายความร่วมมือทางทันตแพทย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR) พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญาพ.ศ.๒๕๖๒ 

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินเพื่ออุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๔

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสอบของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง ๒ ปี) พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา รายวิชาภาคปฏิบัติการคลินิก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง ๒ ปี) พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูงเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตกแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร ๒ ปี) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการไปประกวดผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศของ นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙

• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการใช้บัตรแสดงตนในเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการพิมพ์เอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๙

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่และบริการอื่นของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่และบริการอื่นของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๕ 

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การขอมีบัตรอนุญาตจอดรถยนต์ บริเวณพื้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและอัตราการเบิกจ่ายค่าบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๕๖

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมศึกษาดูงานสำหรับบุคคลภายนอกคณะ พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการที่จอดรถ พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเครื่องแต่งกายของลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้สอย พ.ศ.๒๕๕๙

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย พ.ศ.๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงรักษาการใช้สถานที่ของศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔.กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา