INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.กฎหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๑๒

• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐

• พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ (ENG)

๒.กฎหมายคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลัหเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยพัฒนาธุรกิจ ห้องปฏิบัติการแลปเอ็มเด็นท์ พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการศูนย์ทันตกรรมพระราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม พ.ศ.๒๕๕๒

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพอิสระสำหรับ แพทย์และทันตแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการทันตกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการทันตกรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อน การยกเว้น การผ่อนชำระ การตัดหนี้ และการตัดรายได้ค้างรับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๖

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการขอประวัติการรักษา โรงพยาบาลทันตกรรมสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับสถานภาพลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาทางทันตกรรมสำหรับบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและวันมาสายเพื่อใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนการพิมพ์ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารนานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๓

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ประจำในคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรง ตำแหน่งหัวหน้าหน่วย,คลินิก,ศูนย์ พ.ศ.๒๕๕๔

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การปรับสถานภาพลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๖

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างของลูกจ้างเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทการจ้างจากพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำผลงานเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงานและฝึกอบรม ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๒

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการประชุม การดูงาน และการฝึกอบรม ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อการประชุมที่สามารถขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการไปประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศ ของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการผลิตสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วยทุนอุดหนุนการพิมพ์ตำราหรือหนังสือภาษาไทยทางทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อต่างประเทศของอาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ ทันตแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อการประชุมที่สามารถขอรับทุนอุดหนุนการไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอเข้าทำวิจัย ขอใช้สถานที่/ห้องปฏิบัติการวิจัย/เครื่องมือ/อุปกรณ์ สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนการพิมพ์ผลงานวิจัยหรือบทความในวารสารระดับชาติ พ.ศ.๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนการพิมพ์ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารนานาชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้เงินสมทบผู้ที่ได้ทุนอุดหนุนการวิจัย จากภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้เงินสมทบผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากภายนอกมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วย เงินอุดหนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย (ทุนเมธีวิจัย) พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย และหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

• ประกาศ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนักวิจัยมืออาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย และหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย และหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนำร่อง พ.ศ.๒๕๖๒

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทมุ่งแนววิจัยหลัก พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพันธกิจ การศึกษา การฝึกอบรม หรือการทำวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาผู้รับทุน ในประเทศเครือข่ายความร่วมมือทางทันตแพทย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (IDCMR) พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญาพ.ศ.๒๕๖๒ 

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินเพื่ออุดหนุนการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๔

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสอบของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง ๒ ปี) พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา รายวิชาภาคปฏิบัติการคลินิก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง ๒ ปี) พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูงเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตกแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๑

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร ๒ ปี) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนอุดหนุนการไปประกวดผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศของ นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙

• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการใช้บัตรแสดงตนในเวลาปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการพิมพ์เอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๙

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่และบริการอื่นของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่และบริการอื่นของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๕ 

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การขอมีบัตรอนุญาตจอดรถยนต์ บริเวณพื้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและอัตราการเบิกจ่ายค่าบริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.๒๕๕๖

• ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมศึกษาดูงานสำหรับบุคคลภายนอกคณะ พ.ศ.๒๕๖๑

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการที่จอดรถ พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเครื่องแต่งกายของลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๗

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้สอย พ.ศ.๒๕๕๙

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์วิจัย พ.ศ.๒๕๕๖

• ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงรักษาการใช้สถานที่ของศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น พ.ศ.๒๕๕๘

๔.กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา