เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

๖.กฎหมายทั่วไป

• พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
• พระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
• พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• ประมวลกฎหมายอาญา
• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
• พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ ๒๕๒๒
• พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
• พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
• พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ ๒๕๒๒