เว็บไซต์เก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านระดับวุฒิบัตร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
https://dt.mahidol.ac.th/residency-training-program-in-general-dentistry-1/

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
https://dt.mahidol.ac.th/major-in-advanced-general-dentistry-1/

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
https://dt.mahidol.ac.th/graduate-diploma-in-clinical-science-program-in-dentistry-major-in-advanced-general-dentistry-1/

ลงข่าว ณ วันที่ 22 กันยายน 2566