เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in General Dentistry

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป

ชื่อย่อ : ว.ท. (ทันตกรรมทั่วไป)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Diplomate, Thai Board of General Dentistry
ชื่อย่อ : Dip.,Thai Board of General Dentistry