เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Advanced General Dentistry

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง)  
ชื่อย่อ : วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง)  
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Master of Science (Advanced General Dentistry)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Advanced General Dentistry)