เว็บไซต์เก่า

ขอแสดงความยินดี นางสาวอภิญญา ประภากรธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาโสตทัศนศึกษา

ขอแสดงความยินดี นางสาวอภิญญา ประภากรธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ชำนาญการพิเศษ สาขาโสตทัศนศึกษา

ลงข่าว ณ วันที่ 14 กันยายน 2566