เว็บไซต์เก่า

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคะแนน 90.04

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคะแนน 90.04

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยตรวจสอบภายใน

ลงข่าว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566