INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญบุคลากร ตรวจสอบผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้ที่ระบบ e-Payroll System ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ขอเชิญบุคลากร ตรวจสอบผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ได้ที่ระบบ e-Payroll System ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

ลงข่าว ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566