INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน DT’s Life Talk 2024 ครั้งที่ 2

งานอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน DT’s Life Talk 2024 ครั้งที่ 2

งานอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน DT’s Life Talk 2024 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงโสภี ภูมิสวัสดิ์ บรรยายเรื่อง งานทันตกรรมที่มองไม่เห็น, ทันตแพทย์ปรีชา กังพิทักษ์กุล บรรยายเรื่อง ประสบการณ์ทันตแพทย์ที่ไม่ได้ทำ แค่งานทันตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีรศุษม์ รอดอนันต์ บรรยายเรื่อง ความสุขในการทำงาน ความปรารถนาของทุกคน เป็นการสนทนาพูดคุยกลุ่มเล็ก กับนักศึกษาและทันตแพทย์ที่สนใจ ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวิจัย MU-NCKU ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)