เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต.,
MD. Sc (Periodontics),
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม (สาขาทันตกรรมทั่วไป)

E-mail : pirasut.rod@mahidol.ac.th