INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี กล่าวรายงานการจัดงาน ภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับสโมสรนักศึกษาฯ, พิธีมอบเสื้อกาวน์และเข็มที่ระลึกแก่ว่าที่บัณฑิตใหม่, กิจกรรม Exit Interview Part I หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมงาน

และในวันที่ 11 เมษายน 2567 ได้จัดกิจกรรม Alumni Engagement จากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นการบรรยายองค์กรวิชาชีพทันตแพทย์ : บทบาทที่ทันตแพทย์จบใหม่ไม่อาจมองข้าม โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา เป็นวิทยากร และงานสานสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ, กิจกรรมของฝากจากอาจารย์ที่ปรึกษา, พิธีบายศรีสู่ขวัญจากอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์