เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 First – line Executive Program: Leadership for 21st Century Faculty of Dentistry Mahidol University #4” พร้อมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำ จากนั้น รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวแนะนำโครงการและหลักสูตร โดยมีบุคลากรของสำนักงานและโรงพยาบาลทันตกรรม เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)