เว็บไซต์เก่า

รศ. ทพ.ยสวิมล คูผาสุข

อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

ท.บ., ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา),
Cert. in Periodontics, M.S.D. (Periodontics),
อ.ท. (ปริทันตวิทยา)

ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : yosvimol.kup@mahidol.ac.th