เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการอบรม เรื่อง การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดี

โครงการอบรม เรื่อง การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 หน่วยกฎหมาย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดี เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของคณะ โดยได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ เป็นวิทยากรเสวนา ในหัวข้อ แนวทางการจัดระบบไกล่เกลี่ยภายในโรงพยาบาลทันตกรรม สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย นางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ และ นายเอกชัย สินธ์ภักดี หัวหน้าหน่วยกฎหมาย ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)