เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรทันตกรรมชุมชน) รุ่นที่ 26

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรทันตกรรมชุมชน) รุ่นที่ 26

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรทันตกรรมชุมชน) รุ่นที่ 26 โดยมีคณะกรรมการประจำคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีทันตแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2567 ดังนี้

: ทพญ.ทูนมะนี สีหาบุด
หัวหน้าหน่วยงานทันตแพทย์
โรงหมอชุมชนอาดสะพังทอง แขวงสะหวันนะเขต

: ทพ.สมใจ ยั่วปอปอเล่ง
วิชาการทันตแพทย์
วิชาการโรงหมอชุมชนเวียงทอง แขวงบอลิคำไซ

: ทพ.ฝุยโส สินละปะกิด
วิชาการทันตแพทย์
โรงหมอชุมชนปากช่อง แขวงจำปาสัก

: ทพ.พานุกอน สิลิวังหาน
วิชาการทันตแพทย์
โรงหมอชุมชนพูคูน แขวงหลวงพระบาง