INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการสานรักจากใจอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

โครงการสานรักจากใจอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พงศ์ พงศ์พฤกษา หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสานรักจากใจอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยมีคณาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และนักศึกษาทันตแพทย์ เข้าร่วมงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะแนวการศึกษาต่อสาขาทันตกรรมหัตถการ และสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ การจับฉลากมอบรางวัลจากคณาจารย์ การประกาศผลและมอบดอกไม้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น กองทุน อาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข สาขาทันตกรรมหัตถการ และสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ การประกวดบูรณะฟันหน้า การประกวดปิด access ณ ห้องประชุมสมพรเรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ