เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.

– ท.บ.
– วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ)
– อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ)
– Ph.D. (Biomedical Sciences)

ความเชี่ยวชาญ : Restorative materials and techniques

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 30

EMAIL : pong.pon@mahidol.ac.th