เว็บไซต์เก่า

รองหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาทันตกรรมหัตถการ

Deputy Head of Department/Head of Operative Dentistry Section

รศ. ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา

สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ ดร.

– ท.บ.
– วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ)
– อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ)
– Ph.D. (Biomedical Sciences)

ความเชี่ยวชาญ : Restorative materials and techniques

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 30

EMAIL : pong.pon@mahidol.ac.th