เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 26

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 26

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก ดร. ทันตแพททย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา รองศาสตาจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 26 หลักสูตรทันตกรรมชุมชน (Dentistry Program for Rural Community) โดยมีผู้อบรมจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

 

นางทูนมะนี สีหาบุด หัวหน้าหน่วยงานทันตแพทย์
โรงหมอชุมชนอาดสะพังทอง แขวงสะหวันนะเขต

นายสมใจ ยั่วปอปอเล่ง วิชาการทันตแพทย์
วิชาการโรงหมอชุมชนเวียงทอง แขวงบอลิคำไซ

นายฝุยโส สินละปะกิด วิชาการทันตแพทย์
โรงหมอชุมชนปากช่อง แขวงจำปาสัก

นายพานุกอน สิลิวังหาน วิชาการทันตแพทย์
โรงหมอชุมชนพูคูน แขวงหลวงพระบาง

 

ซึ่งการอบรมดังกล่าวว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล