INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 17th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 17th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี International Dental Collaboration of the Mekong River Region (The 17th IDCMR Congress 2023) ภายใต้หัวข้อหลัก Putting Research into Practice โดยมี Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยในช่วงพิธีเปิดมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดการประชุมร่วมกับ Prof. Dr. Aida Nur Ashikin Abd Rahman คณบดี Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย

 

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในช่วง Pre-Conference Workshop ในหัวข้อ How to Manage Curve Root Canals และช่วง Plenary Session I ในหัวข้อ Regenerative Endodontics: Mahidol Studies นอกจากนี้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาหลังปริญญา สาขาวิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร และสาขาวิชาทันตกรรมเด็ก และนักศึกษาปริญญาตรี ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบ Oral Presentation อีกด้วย

 

กิจกรรมการประชุม IDCMR ในปีนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย Keynote Lecture Session, Plenary Session, Oral Presentation, Student Chapter Activities และการประชุม Deans Meeting รวมไปถึง Gala Dinner & Cultural Night โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาและบุคลากร จากสถาบันสมาชิก IDCMR จากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม Aloft Langkawi Pantai Tengah, ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566

 

ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลยังทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของศูนย์ความร่วมมือทางทันตแพทย์นานาชาติในแถบลุ่มแม่น้ำโขง International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) Secretariat Office) ในเครือข่ายนี้ด้วย