เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์

สาขาทันตกรรมหัตถการ

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
DOCTOR OF DENTAL SURGERY
– M.D.Sc. (Endodontics) School of Dental Science,
The University of Melbourne, Australia
– Ph.D (Dental Sciences) The University of Melbourne, Australia
– อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) Diplomate, Thai Board of Endodontics


หมายเลขโทรศัพท์
: 02-2007825 ต่อ 29


EMAIL
: jeeraphat.jan@mahidol.ac.th