เว็บไซต์เก่า

กิจกรรม Exit Interview Part II หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม Exit Interview Part II หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit Interview part II สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ และผู้แทนคณาจารย์จากภาควิชาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเป็นกิจกรรม Focus group ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา