เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 สำหรับหลักสูตร M.Sc. in Implant Dentistry (International Program)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 สำหรับหลักสูตร M.Sc. in Implant Dentistry (International Program)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 สำหรับหลักสูตร M.SC. in Implant Dentistry (International Program) โดยมี รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก และ อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นผู้ตรวจประเมิน   ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา