เว็บไซต์เก่า

อ. ดร.ทพ.เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช

อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ท.บ., ป. ทันตแพทย์ประจำบ้าน (ทันตกรรมทั่วไป),
ว.ท. (ทันตกรรมทั่วไป)

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก ,
ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : nokkyopd@hotmail.com