เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 สำหรับหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 สำหรับหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 สำหรับหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา และ อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นผู้ตรวจประเมิน  ณ ห้องประชุม B7 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา