เว็บไซต์เก่า

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

รศ. ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย

อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), วท.ม. (เภสัชวิทยา),
ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), ฝึกอบรมฝังเข็มทางทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ : Dentine hypersensitivity, Pain transduction in normal and inflamed pulps, Pharmacology in dentistry, Development of herbal products for dentistry, Toxicity test for dental products, Smoking cessation, การวินิจฉัยโรคช่องปาก

โทรศัพท์ : 02-200-7841 ต่อ 11

E-mail : warungkana.chi@mahidol.ac.th / edudt.mahidol@gmail.com