เว็บไซต์เก่า

ศ. ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ

อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

วท.บ., ท.บ., M.Sc. (Oral Medicine),
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก),
ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)

ความเชี่ยวชาญ : การวินิจฉัยโรคช่องปาก,เวชศาสตร์ช่องปาก

โทรศัพท์ : 022007841

E-mail : waranun.bua@mahidol.ac.th