เว็บไซต์เก่า

คณะผู้บริหารจาก Vietnam National University ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้บริหารจาก Vietnam National University ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ให้การต้อนรับ

-Prof. Trinh Dinh Hai, Dean of the Faculty of Dentistry
-Dr. Pham Duong Hieu, Head of Prosthodontics Department
-Dr. Luu Van Tuong, Head of the Department of Public Health Dentistry
-Dr. Nguyen Anh Chi, Lecturer of the Orthodontic Department
-Dr. Do Trong Hieu, Lecturer of Endodontology Department

ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Faculty of Dentistry, Vietnam National University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และการสร้างงานวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล