เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะผู้บริหารจาก Vietnam National University ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้บริหารจาก Vietnam National University ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ให้การต้อนรับ

-Prof. Trinh Dinh Hai, Dean of the Faculty of Dentistry
-Dr. Pham Duong Hieu, Head of Prosthodontics Department
-Dr. Luu Van Tuong, Head of the Department of Public Health Dentistry
-Dr. Nguyen Anh Chi, Lecturer of the Orthodontic Department
-Dr. Do Trong Hieu, Lecturer of Endodontology Department

ผู้บริหารและคณาจารย์จาก Faculty of Dentistry, Vietnam National University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และการสร้างงานวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล