เว็บไซต์เก่า

กิจกรรม Exit Interview Part l หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม Exit Interview Part l หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit Interview Part l หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทันตแพทย์มหิดล ไม่หลงกลอคติทางความคิด” แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ต่อจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)