เว็บไซต์เก่า

11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ระบบไฟฟ้าประจำอาคารต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกแบบให้มีระบบการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว  มีสวิทซ์ตัดวงจรอัตโนมัติและฉนวนป้องกันไฟฟ้า  เต้ารับทุกจุดมีสายกราวด์  อีกทั้งมีการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี  โดยมีผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อีกทั้ง ยังมีระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับ

 

ข้อมูลประกอบของกิจรรม

ดูแลรักษาตู้ MDB

ดูแลรักษาหม้อแปลง

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]