เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

(Transmission Electron Microscope)

รุ่น : JEM-1400

ผู้ผลิต : JEOL Ltd.,Tokyo, Japan

รหัสครุภัณฑ์ : DT-53-041-12

สมบัติเฉพาะ :

ใช้ศึกษารายละเอียดองค์ประกอบภายในของตัวอย่าง เช่น องค์ประกอบภายในเซลล์ โครงสร้าง ผลึกของวัสดุ ฯลฯ สามารถแจกแจงรายละเอียดของภาพแบบลายเส้นได้ 0.2 นาโนเมตรหรือดีกว่า มีกำลังขยายได้ต่ำสุด 50 เท่า สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 800,000 เท่า ความต่างศักย์เร่งปรับได้ตั้งแต่ 10-120 กิโลโวลต์

ผู้รับผิดชอบ : นายอนุชา ซาเจริญ

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5

Facebook
Twitter
Email