เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยโลหะหนัก (Sputter Coater)

(Sputter Coater)

รุ่น : SPI Supplies 1143, SC7620

ผู้ผลิต : Structure Probe, Lnc. West Chester,USA Quorum Technologies Ltd, England

รหัสครุภัณฑ์ : 2-62-409000009301, DT-38-026-4.2

สมบัติเฉพาะ :

ใช้ปรับสภาพตัวอย่างให้นำไฟฟ้า โดยใช้ ion ของโลหะหนัก (Gold palladium) ฉาบบนผิว ตัวอย่าง สำหรับใช้กับงานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชญาดา เทียนไชย

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007627

Facebook
Twitter
Email